Neznalosť zákona neospravedlňuje, čo pri výstavbe rodinného domu platí dvojnásobne. Ak idete meniť súčasné bývanie za nové a chcete stavať rodinný domček, zíde sa vám vedieť aj to, ako by ste mali postupovať pri vybavovaní stavebného povolenia. Stavať dom (aj ten šťastný domček) bez stavebného povolenia sa nevypláca. Isto ste počuli o tom, že investorovi hrozí vysoká pokuta za čiernu stavbu a navyše stavebný úrad môže pozastaviť stavbu na dosť dlhú dobu.

Krok č. 1 k stavebnému povoleniu pre šťastný domček

Čo sa týka stavebného povolenia, nie vždy to vyzerá jednoducho už na prvý pohľad. Pokiaľ plánujete stavať rodinný domček, ako prvý dôležitý dokument k stavbe domu je práve stavebné povolenie. Každý stavebný úrad na Slovensku vyžaduje nemalé množstvo dokumentov a potvrdení k vydaniu stavebného povolenia. Skôr ako začnete riešiť stavebné povolenie vo vlastnej réžii, zájdite osobne na príslušný stavebný úrad. Tu Vám presne povedia, čo je a čo nie je potrebné doložiť k samotnej žiadosti (v zásade platí, že každý stavebný úrad v danej obci vyžaduje iné dokumenty, ktoré je potrebné priložiť k samotnej žiadosti o stavebné povolenie k stavbe rodinného domu). Iba príslušný stavebný úrad je oprávnený rozhodovať o tom, čo treba priložiť k žiadosti a čo netreba. Po takomto zorientovaní sa budete pokračovať s vybavovaním stavebného povolenia už len podľa súpisu aktuálnych inštrukcií a potrebných dokumentov na doloženie k žiadosti zo stavebného úradu. Býva zvykom, že aktuálny formulár žiadosti o vydanie stavebného povolenia k stavbe rodinného domu s komplet prílohami, ktoré bude nutné doložiť, nájdete aj na konkrétnej webovej stránke stavebného úradu (ak uprednostňujete radšej osobný kontakt, o vytlačený formulár žiadosti požiadajte u konkrétneho zamestnanca stavebného úradu, ktorému prináleží lokalita, kde ste sa rozhodli stavať).

Krok č. 2 Bez osobných a ďalších údajov to nepôjde

Vo formulári žiadosti o vydanie stavebného povolenia musíte uviesť okrem hlavných osobných údajov (meno a priezvisko stavebníka, adresa) aj ďalšie údaje ako napríklad druh, účel a miesto stavby (nájdete ich v samotnej projektovej dokumentácii od projektanta), tiež aj predpokladaný (očakávaný) termín (dátum) začatia respektíve dokončenia stavby, parcelné čísla pozemku, spôsob využitia pozemku vyhradeného na stavbu, meno, priezvisko a adresu projektanta, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu k výstavbe domu, informáciu, akým spôsobom sa stavba uskutočňuje (buď dodávateľsky čiže stavebnou firmou alebo svojpomocne, ale v tomto prípade je potrebné doplniť aj meno a adresu stavebného dozoru) a nakoniec treba vyplniť v žiadosti aj zoznam účastníkov stavebného konania, o ktorých stavebník vie (adresy a parcelné čísla pozemkov účastníkov stavebného konania; najčastejšie sa jedná o susedné pozemky a stavby, mená projektantov a dozoru stavby, …).

Krok č. 3 Ďalšie dokumenty ako prílohy k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Dokumenty k stavebnému konaniuAko samostatné prílohy k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, je potrebné doložiť nasledovné:
a) kompletnú projektovú dokumentáciu stavby v 2 tlačených exemplároch (ak bude vydané stavebné povolenie, 1 tlačený exemplár zostáva na príslušnom stavebnom úrade kvôli archivácii);
b) aktuálny list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) alebo doklady, ktoré dávajú povolenie využiť pozemok na výstavbu;
c) kópiu z katastrálnej mapy (originál s kolkom);
d) doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladnice obce;
e) situáciu osadenia stavby so zakreslením príslušným projektantom;
f) ak sa stavba uskutočňuje svojpomocne (vo vlastnej réžii), súčasťou príloh musí byť aj ďalší formulár a to formulár s menom a adresou stavebného dozoru spolu s fotokópiou jeho oprávnenia na tento výkon (pri dodávateľskej realizácii stavby stavebnou firmou je potrebné doložiť názov a adresu stavebnej firmy s fotokópiou oprávnenia na výkon stavebnej činnosti);
g) právoplatné územné rozhodnutie respektíve záväzné stanovisko pre umiestnenie stavby (dnes sa už nevyžaduje, keďže dnes je častokrát zlúčené do jedného stavebné konanie s územným konaním);
h) vyhlásenie stavebného dozoru alebo oprávnenie stavebnej firmy (dodávateľa stavby) na výkon stavebnej činnosti;
i) vyjadrenia príslušných správcov sietí (súhlas s napojením od správcov inžinierskych sietí – elektrárne, vodárne, plynárne z dôvodu napojenia na ich siete;
j) potvrdenie k existencii podzemných vedení od ich správcov (Slovenské telekomunikácie, elektrárne, vodárne, plynárne, iní prevádzkovatelia podzemných vedení);
k) vyjadrenia ďalších inštitúcií podľa jednotlivých požiadaviek stavebného úradu (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy alebo samosprávy – napríklad súhlas obce k malému zdroju znečistenia ovzdušia, súhlas na zriadenie vjazdu, povolenie na zriadenie studne od obce, súhlas na výrub stromov od obce, odpadové hospodárstvo, stanovisko Krajského pamiatkového úradu a podobne).
Okrem toho, ak plánujete stavať dom na pozemku, ktorý je označený v katastrálnom úrade ako orná pôda, musíte požiadať aj o dočasné vyňatie ornej pôdy z pôdneho fondu (podáte žiadosť na príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný fond, kde im poskytnete list vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, súhlas obce s vyňatím bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy a určenie bonity pôdy; ak chcete vyňať len istú časť parcely pod budúcu stavbu, musíte doložiť aj geometrický plán, v ktorom bude zaznačené, ktorá časť parcely bude vyňatá). Pamätajte si: Všetci správcovia sietí majú 30 dní na svoje vyjadrenie k danej situácii.

Krok č. 4 Podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na podateľňu

Po úspešnom podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia s kompletnými prílohami, tiež s projektovou dokumentáciou (2X v tlačenej forme) a zaplatením správneho poplatku, má stavebný úrad 30 dní zo zákona, aby vydal záväzné rozhodnutie. Je potrebné s tým rátať pri vybavovaní stavebného povolenia (celkový čas, kedy budete mať v rukách samotné stavebné povolenie sa tak môže poriadne predĺžiť).

Krok č. 5 Vydanie a právoplatnosť stavebného povolenia k stavbe rodinného domu

Ak stavebný úrad nemá námietky, stavebné povolenie bude vydané (právoplatnosť však nadobudne až po 15-tich dňoch; v tomto čase môžu podávať svoje námietky voči stavbe a všetkým okolnostiam ostatné zúčastnené strany). Právoplatnosť stavebného povolenia stavebný úrad samostatne spečatí a bude o ňom informovať. Pokiaľ by samotný investor nezačal s výstavbou do dvoch rokoch od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, stavebné povolenie stráca platnosť (je však možné opätovne požiadať o jeho predĺženie).

Krok č. 6 Inžinierske služby (inžiniering) v stavebníctve, prečo to využiť?

Je to na Vás príliš veľa povinností ? Ak na to nebudete mať chuť, čas a nervy, využite služby inžinierskej činnosti v stavebníctve čiže „inžiniering“. Vo Vašom mene budete zastúpený pred všetkými úradmi, ktoré je potrebné navštíviť a o ktorých sme písali vyššie v článku. Všetky povinnosti za Vás vybaví osoba, ktorá inžiniering v menej inej firmy zabezpečuje. Ušetríte tak množstvo času nervov a častokrát aj financií (tie budete môcť využiť na oveľa plnohodnotnejšie aktivity). Pokiaľ je toto cesta, akou chcete získať svoje stavebné povolenie k svojmu novému domčeku, spoľahnite sa na naše služby inžinieringu od Šťastných domov. Nestrácajte čas čo najskôr, pretože svoj nový a šťastný domček môžete mať za pár mesiacov. Preto už dnes môžete kontaktovať náš tím Šťastné domy a uvidíte, že sa všetko dá a veľmi jednoducho a účinne!